Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

44 total results found

Špatné zobrazení detailu

Otázky & Odpovědi

Otázka Co dělat, když mám problémy se zobrazováním detailu? Odpověď V dynamickém detailu se musí nastavit šířka pole.

Jaké je požadované EA schéma pro připojení EA repozitáře?

Otázky & Odpovědi

Otázka: Jaké je požadované EASchema pro připojení EA modelu?  Odpověď: Databázový server MySQL se schématem minimálně EASchema_1220_MySQL.sql, naše doporučení EASchema_1558_MySQL.sql. (Pozn. EASchema_851_MySQL.sql nefunguje).

What is the required EA schema to connect EA repository?

Question & Answer

Question: What is the required EA schema to connect EA repository? Answer: MySQL database server with a schema of at least EASchema_1220_MySQL.sql, our recommendation EASchema_1558_MySQL.sql. (Note: EASchema_851_MySQL.sql does not work).

Auditní Logy - aktivace

Uživatelský manuál Auditní logy

Pro aktivaci Audit logů musí jít správce portálu do konfiguračního manageru a zaškrtnout pole pro logy, které chce aktivovat. Uložit nastavení a restartovat Infoport. V poli Log Type vybereme "Information". Uvedené nastavení nám zajistí záznam uložený v excel...

Ukládání záznamu z Audit Logů

Uživatelský manuál Auditní logy

Záznam z Aditních Logů ukládáme do .csv souborů. Tyto nové logy můžete najít na disku ve složce Infoportu „\EaInfoportT3\audit\“ nebo je přidáno nové tlačítko vedle Správy portálu pro zobrazení všech logů na disku. V tomto přehledu je možné si stáhnout určitý...

Audit Logs - activation

User Manual Audit Logs

The portal administrator must go to the Configuration Manager and set up the box for the logs he wants to activate. Save the settings and restart Infoport.

Saving a record from Audit Logs

User Manual Audit Logs

We save the record from Audit Logs in .csv files. You can find these new logs on disk in the Infoport folder "\EaInfoportT3\audit\". The second option is new button that is added next the button Portal Management. It is possible to download a certain log d...

Permissions to parts of the repository - default settings

User Manual Repository (Repository Browser)

The EA Information Portal supports a package-level permission system (repository browser tree branches) for both read and (as of version 7.5) write permissions. It is therefore possible to restrict the reading of parts of the model to certain groups or users....

Nastavení viditelnosti artefaktů

Instalační manuál Spuštění EaInfoportT3

EaInfoportT3 má novou funkčnost, která umožnuje globálně vyfiltrovat stromeček na základě „property Scope“. Je možné určit viditelnost Atributů, Operací nebo Elementů. Správce repozitáře nalezne níže uvedené nastavení v sekci „Správa Repozitáře“ → „Detail Re...

Settings of the scopes

Installation Manual Running EaInfoportT3

EaInfoportT3 has a new functionality that allows globally filtering the tree based on „proprety Scope“. It is possible to determine the visibility of attributes, operations or elements. The repository manager will find the settings below in the "Repository M...

X Frame

Installation Manual Configuration Manager

The portal administrator now has a new option in the configuration. If you want to enable the XFrame feature you must have Https protocol enabled and we recommend to enable this feature only in the internal network. The feature allows you to embed the entire p...

Oprávnění Přístup k pohledům

Uživatelský manuál Pohledy

Nová funkčnost umožnuje nastavit omezený přístup k nahlížení do repozitáře a to prostřednictvím pohledů. Správce repozitáře může uživatelům nastavit nové oprávnění „Přístup k pohledům“ a zároveň odebrat „Přístup ke stromečku“. Oprávnění lze přiřadit uživatel...

X Frame

Instalační manuál Configuration Manager

Správce portálu má nyní novou možnost v konfiguraci. Pokud chcete zapnout funkci XFrame musíte mít aktivní protocol Https a doporučujeme tuto funkci zapínat jen ve vnitřní síti. Funkce umožňuje vložit celý portál přes html iframe do jiných aplikací. 

Access to views

User Manual Views

New functionality allows you to set limited access to the repository through views. The repository manager can set up new "access to views" and remove "access to repository tree" to users. Permissions can be assigned to the user or group. Other specificatio...

Version 8.4.0.12 - Access to views

Question & Answer

In version 8.4.0.12, a new permission for views (Views) is added. For users/groups with permissions on the tree, you must also add permissions on views, otherwise the view will not be displayed. Version 8.4.1.1 there is no need to add settings. A user authori...

Verze 8.4.0.12 - nové oprávnění na pohledy

Otázky & Odpovědi

Ve verzi 8.4.0.12 je přidáno nové oprávnění na pohledy (Views). Pro uživatele/skupiny s oprávněním na stromeček je nutné přidat i oprávnění na pohledy, jinak se pohled nezobrazí. Od verze 8.4.1.1 není nutné nastavovat, každý uživatel či skupina s oprávněním k...

3.4. Dynamický detail - tagované hodnoty

Uživatelský manuál Repozitář (repository browser)

Dynamický detail má nyní možnost přidat odkaz na tagovanou hodnotu elementu. Uživatel dokáže propojit hodnotu nebo poznámku tagované hodnoty. 1) Uživatel vytvoří tagovanou hodnotu běžným způsobem.  2) Přes menu >Repozitář>Nastavení dynamického detailu vybe...

Admin nemá automatický přístup do repozitory

Otázky & Odpovědi

Otázka Od verze 8.5.0.8563 se admin nemůže dostat do repozitory? Odpověď Nově z auditních důvodů, nemá admin (správce portálu) automaticky přiřazený přístup do repozitory. Po rozkliknutí šipky v levém horním rohu, vidí pouze seznam vytvořených repozitory....

Archivace diagramů

Uživatelský manuál Repozitář (repository browser)

Admin repozitáře má nyní novou možnost nastavit v "Detailu repozitáře" počet archivovaných diagramů. Uživatelé mají možnost vidět diagramy před změnou. Přidali jsme nové tlačítko na detailu diagramu, které přesměruje uživatele na archivované diagramy a zde je...

Sdílení obrázků

Uživatelský manuál Repozitář (repository browser)

Přidali jsme nové tlačítko do bočního menu na detailu diagramu, které vytvoří odkaz na .png soubor diagramu. Diagram je nyní veřejný a kdokoliv odkaz může zobrazit. Správu odkazů admin nalezne v pop-up menu repozitáře v navigační liště.