Skip to main content

Instalační manuál

Příručka administrátora pro instalaci, aktualizaci a správu aplikace Enterprise Architect Information Portal. Příručka je platná pro verzi 7.3.

Tato dokumentace obsahuje kompletní informace, které jsou potřeba pro instalaci aplikace EA Infoport na různé databáze, základní požadavky, informace jak portál aktualizovat a to jak ručně tak i automaticky a rovněž jak portál spravovat.

Základní požadavky

Kapitola obsahuje základní softwarové a hardwarové požadavky pro správnou funkci aplikace Enterpr...

Instalační postupy

Instalační postup pro zprovoznění EaInfoportT3 na vlastním serveru. Instalaci všech komponent je ...

Instalace a konfigurace programu Enterprise Architect

Skládá se postupně z těchto kroků: Instalace samotného programu Enterprise Architect Instalac...

Instalace programu Enterprise Architect

Z https://sparxsystems.com/ stáhneme soubor easetupfull.exe nebo ealite.msi a uložíme ho na lok...

Instalace databáze pro uložení modelu Enterprise Architect

V případě, že je na počítači nainstalován nebo na síti dostupný databázový stroj je mož...

Založení databáze pro Enterprise Architect model

Ze stránky https://sparxsystems.com/downloads/corp/scripts/EASchema_1220_MySQL.sql si stáhneme ...

Instalace a konfigurace ODBC driverů

Pokud jsme instalovali databázi MySQL (podle jedné z předchozích kapitol) budeme pokračovat až ko...

Uložení Enterprise Architect modelu do databáze

Pokud zatím nemáme žádný EA model, tak si jej vytvoříme (resp. otevřeme ukázkový). V aplikaci ...

Vytvoření odkazu na repository

Jakmile máme EA model uložený do databáze je potřeba vytvořit zástupce pro připojení (shortcut), ...

Nastavení optimálního zoomu

Kvalita zobrazení diagramů v EaInfoportu je závislá na nastavení speciálního Scale parametru v En...

Nastavení rozměru elementu na diagramu

Je potřeba nastavení u každého projektu! Pokud chcete použít Infoport pro editování diagramu...

InfoportLauncher

InfoportLauncher.exe je program pro instalaci a aktualizace systému EaInfoport.Autonomně stáhne, ...

Jak program funguje

Program si nejprve zkontroluje základní požadavky na prostředí, ve kterém je spuštěn.Pokud je nak...

Parametry

InfoportLauncher.exe lze spustit s těmito parametry: „InfoportLaunch -Trigger -Source -Scope -Ve...

Trigger "* * * * *"

Tento parametr nastavuje periodu, s jakou InfoportLauncher.exe vykonává svoji činnost. Je použit ...

Source ftp | file

Přepínač mezi automatickým a ručním downloadováním zip souborů s aktualizacemi. Pokud nastavíme f...

Version "* * * *"

Pomocí parametru Version je možné filtrovat, které aktualizace chce správce instalovat. Parametr ...

Port 00000

Parametr Port se použije pouze při nainstalování a prvním spuštění systému EaInfoport.Tento param...

Start automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.Pokud je nast...

Stop automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.Pokud je nast...

Clear automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.Pokud je nast...

Prereq force | check

Při každém spuštění InfoportLauncher.exe si program ověřuje, zda je prostředí způsobilé pro insta...

Run force | check

V pravidelných jednominutových intervalech kontroluje, zda je EaInfoport spuštěn.Pokud není a hod...

Příprava prázdné databáze (nebo schématu) pro metadata EA Infoportu

Pro instalaci Infoport je potřeba mít vytvořené prázdné schéma v databázi, kterou chcete využít p...

Nastavení firewallu na serveru

Standardním způsobem (dle použitého firewallu) povolíme port (pro příchozí requesty), na kterém c...

Configuration Manager

Slouží k nastavení Infoportálu. Po prvním spuštění EaInfoportT3.exe, nám konsole zahlásí, že p...

Configuration Manager

Po vyplnění formuláře stiskneme tlačítko a pokud máme vše dobře vyplněno, objeví se v každé čá...

Show Password

Po zakliknutí checkboxu se zobrazí všechna hesla v konfiguračním manageru.

Licence

Licenční klíč Vám zašle firma Dataprojekt s.r.o. V první sekci vkládáme licenční klíč a nast...

Infoport Database Connection

První sekce v konfiguraci obsahuje nastavení Infoport databáze. (Databázové schéma, v kterém má p...

URL

V druhé sekci určíme, na jaké URL bude Infoport poslouchat. TLS Pokud používáme zabezpečeno...

Serilog

Třetí sekce nám umožní nastavit logování Infoportu. První položka je zaškrtávací políčko, které ...

Active Directory - LDAP Section

V této sekci nastavujeme Active Directory pomocí LDAP protokolu. "Active" nám určuje, jestli c...

OpenID

Server Realm – vyplníme odkaz na open id server Metadata – vyplníme odkaz na metadata op...

Environment

První položkou je zaškrtávací políčko, kterým určujeme, jestli chceme publikované obrázky ukládat...

Infoport na pozadí

Infoport provádí různé funkce na pozadí. Některé může uživatel nastavit, jiné běží podle defaultn...

SynchronizeADUserJob

Synchronizace s uživateli Infoportu je pro uživatele z AD. Funkce se jmenuje SynchronizeADUserJ...

SynchronizeSparxUserJob

Nyní probereme funkci pro synchronizaci Sparx uživatelů s uživateli Infoportu. Funkce se jmenuj...

Startup Jobs

Jsou to procesy, které se spustí vždy jen jednou při startu aplikace a vykonají činnosti, které j...

Scheduler Jobs

Jsou to procesy, které se spouštějí pravidelně a slouží k udržování aplikace v dobré kondici. Jde...

Regenerate Repository Tree Job

Tento job je určen k periodické aktualizaci stromečku repozitáře nezávisle na uživatelích.Při s...

Regenerate Image

Obrázky diagramů se generují obecně dvěma způsoby. Buď tím, že si uživatel zobrazí detail diagram...

Regenerate Existing Image Job

Tento job má za úkol přegenerovávat dříve vytvořené obrázky diagramů. Rozpoznává, jestli byl di...

Regenerate Missing Image Job

Tento job má za úkol dogenerovávat ještě nevytvořené obrázky diagramů a ukládat je do diskové k...

Clean Dcom Job

Job slouží k odstranění přebytečných (typicky nefunkčních) DCOMů z paměti operačního systému.  ...

Cleaning Disk Cache Job

Tento job slouží k čištění diskové keše. Disková keš je adresář na disku, kam jsou ukládány ob...

Nastavení serveru pro e-mailová oznámení

Vytvořili jsme tři notifikační služby, které upozorňují uživatele o změnách na diagramu Notifi...

Notification Hour Job

Základním parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. Je možné nast...

Notification Day Job

Základním parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. Je možné nast...

Notification Week Job

Základním parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. Je možné nast...

Údržba Databáze

X Frame

Správce portálu má nyní novou možnost v konfiguraci. Pokud chcete zapnout funkci XFrame musíte mí...

Konfigurace aplikace

Kapitola obsahuje nastavení konfigurační aplikace a nastavení připojení k Infoportu.

Spuštění EaInfoportT3

V adresáři EAInfoportT3 spustíme soubor EaInfoportT3.exe. Po naběhnutí aplikace (může trvat něko...