Skip to main content

Startup Jobs

Jsou to procesy, které se spustí vždy jen jednou při startu aplikace a vykonají činnosti, které jsou potřeba provést před tím, než aplikaci začnou používat uživatelé.

Prefetch Repository Cache Job

Prefetch.png

Při každém spuštění aplikace se z databáze do paměťové keše načítá základní část stromečku repozitory.
Důvodem je zrychlení práce uživatele při procházení stromečkem. 
To, kolik úrovní se načte je závislé na parametrech „Initial Load Cache Deep“ a „Maximum Auto Cache Deep“. 


První „Initial Load Cache Deep“ udává, kolik úrovní se načte před tím, než aplikace začne „poslouchat“ a je k dispozici uživatelům. 
Zde je vhodné volit 3 až 5 úrovní. 

  • Hodnotu 3  pokud je repozitoř organizovaná spíše do šířky (to znamená, že na jedné úrovni je větší množství {>>50} modelů či balíčků).
  • Hodnotu 5 pro balíčky organizované převážně do hloubky (zanořování balíčků).

Initial Load Cache de.png

Pokud je druhý parametr „Maximum Auto Cache Deep“ nastaven na větší hodnotu než první (doporučeno je 7 až 13), pokračuje načítání dat do keše i poté, co je aplikace uživatelům dostupná.
To se děje postupně až do hloubky stromečku určené tímto parametrem.

Maximum_0.png

Pokud libovolný uživatel prochází stromečkem hlouběji, než je nastaveno v parametru pro maximální automatické načtení („Maximum Auto Cache Deep“), dochází k rozšiřování keše o zobrazená data.
Další uživatelé tak mají zobrazení výrazně urychlené. 
Tato nakešovaná data mají pak vliv na to, jak mohou (budou-li tak nakonfigurované) fungovat i některé další joby („Regenerate Repository Tree“, „Regenerate Existing Image“, „Regenerate Missing Image“).