Skip to main content

Regenerate Missing Image Job

missing.png

Tento job má za úkol dogenerovávat ještě nevytvořené obrázky diagramů a ukládat je do diskové keše. 
Nijak nepracuje s obrázky již vytvořenými a uloženými v keši, a to ani tehdy, pokud by byly zastaralé (k tomu slouží „Regenerate Existing Image“).

Přepínač „Only By Tree Cache“ určuje, jestli se generování zaměří pouze na diagramy aktuálně načtené v paměťové keši stromečku (viz. „Prefetch Repository Cache“). 
Pokud tento přepínač není zaškrtnutý, job zajistí vygenerování všech obrázků diagramů, které jsou součásti kompletního stromečku.

only be tree cache.png

Posledním parametrem tohoto jobu je „Gap Miliseconds“.
Jde o interval mezi generováním obrázků jednotlivých diagramů. 
Ty se typicky negenerují ihned jeden za druhým, ale je zde ponechána časová prodleva. 
Ta slouží k tomu, aby se mohl bez zbytečných odkladů zpracovat i požadavek uživatele na generování obrázku. 
Defaultní hodnota tohoto parametru je 5000 (tzn. 5s), pokud ale víme, že v době regenerování nebudou uživatelé aktivní, je možné tento parametr výrazně snížit nebo ho nastavit na 0.

gap.png