Skip to main content

Vyhledávání dle GUID

Pokud uživatel zvolí vyhledávání dle GUID prohledávají se elementy s daným GUID.

guid.png


Do pole "Guid elementu" uživatel vypíše nebo vloží zkopírovaný GUID a klikne na tlačítko "Vyhledat". 

guid1.png


Tlačítko "Vyhledat" uživatele přesměruje na daný artefakt. V pravé části je zobrazen detail artefaktu a v levé části je artefakt označený ve stromečku.

repo guid.png